Stien langs Gjern Å


Turen er ca 2 km lang, én vej og går over private engarealer langs åen fra Søndergade via Teglværksvej til den gamle banebro over Gjern Å. Man kan returnere til Gjern via banestien.

Der er tale om en trampesti, hvor de mest våde  mråder er gjort farbare med plankebroer, og ved krydsning af hegn er der opsat overgange. I sommerhalvåret kan der være kreaturer i nogle af engene. Dyrene må ikke forstyrres.

Stien er ikke afmærket, men fra Teglværksvej mod banebroen følger stien hele tiden tæt Gjern Å. Fra Søndergade til Teglværksvej går man på grussti. Stien er ikke egnet for dårligt gående og hunde må ikke medtages.


Projektet er lavet i samarbejde med lokale lodsejere, Silkeborg Kommune og Gjern Natur.


Respekter venligst hensynet til naturen og privat ejendom:

tag kun minder og efterlad kun fodspor og intet affald,

bliv på stien og ødelæg ikke afgrøder


Tak”Eng er agers moder”

lyder et gammelt ordsprog og engarealer har siden jernalderen været grundlaget for datidens husdyrproduktion. Engen gav hø som vinterfoder til kreaturerne eller fårene, der til gengæld leverede gødning, der blev spredt på agerjorden, så denne kunne dyrkes.

I dag har engene ikke samme betydning for landbruget, men kvæg eller får er til gengæld af stor betydning som naturplejere, hvis arealet skal bevares. Såfremt vegetationen ikke gnaves ned eller slås, vil nogle få dominerende planter brede sig og skygge for mere lyskrævende planter. Med tiden vil arealet pringe i krat eller skov.

På ugødede, afgræssede enge eller enge, hvor der stadig slås hø, findes ofte en betydelig mængde af forskellige planter, der igen giver levesteder for mange dyr.


Blandt de planter, der trives under gode forhold på engarealerne, kan nævnes:


Engkabbeleje, der blomstrer fra april


Majgøgeurt, der blomstrer maj-juni


Krybende læbeløs, blomstrer i maj


Engnellikerod, blomstrer maj-juni


Se tavleteksten


©Gjern Natur 2019