Aktiviteter

  Onsdag 29. januar 16.30 - 20.00 Projekt Insektvold


  Infomøde omkring Projekt Insektvolde for områdets landmænd med henblik på at få skabt bedre forhold for insekter og fugle.


  Indlæg ved Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Århus samt jagt- & natukonsulent Hanne Juncker og planteavlskonsulent Erik Pedersen, begge LMO.


  Desuden vil Torben Kuhr, medlem af bestyrelsen for Landboforening Midtjylland være til stede.


  Gjern Natur er vært ved et lille traktement.

  • 16.30 Velkomst og introduktion til Projekt insektvold og Gjern Natur ved Margaret Skovsen, Gjern Natur


  • 16.45-17.30 Insektvolde i naturen - kan de gøre gavn og kan vi give naturen en hjælpende hånd til at etablere bedre forhold for fugle og insekter ved naturvejleder Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum, kendt bl. a fra "1 døgn, 2 hold, 3 dyr" på TV 2


  • 17.30-17.40 Pause


  • 17.40 Etablering og pasning af insektvolde Korrekt valg af frø og arter til insektvolden
  • Hvor og hvordan etableres og anvendes insektvolde
  • Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling ved Hanne Juncher Friis, Jagt- og naturplejekonsulent, LMO


  • 18.10 Kan insektvolde være gavnlige i markbruget - har de nogen positiv indflydelse eller er de bare til besvær?
  • Bedste placering i marken set dels ud fra et praktisk synspunkt dels ud fra et gavnligt synspunkt
  • ved Erik Pedersen, planteavlskonsulent, LMO


  • 18.40 Tid til spørgsmål


  • 19.00 Lidt spiseligt


  Informationsmødet er gratis og uforpligtende, men kræver tilmelding senest 22.1 til post@gjern-natur.dk eller 23 61 64 11


  Tag gerne ægtefælle/samlever med


  Gjern Kultur-  & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


  Kørselsvejledning

  Onsdag 12. februar 2020 kl 19.00

  Generalforsamling  Dagsorden  Valg af stemmetællere


  Valg af dirigent


  Formandens beretning


  Regnskabsaflæggelse


  Fastsættelse af kontingent


  Behandling af indkomne forslag


  Valg af bestyrelsesmedlemmer

  på valg er :

  • Bente Kjær Jensen
  • Gunner Skov Jensen


  Valg af 2 suppleanter

  på valg er:

  • Gunnar Otto Johansen


  Valg af 1 revisorer

  på valg er:

  • Torben Povlsen


  Eventuelt


  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


  Efterfølgende foredrag om mårhunde ved Karl-Åge Dalbæk Andersen


  Mårhunden er en invasiv art i Danmark og kan være en trussel mod jordrugende fugle generelt, og dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder. Mårhunden er ikke kostforagter og den æder mange forskellige slags føde, f.eks. ådsler, frøer, tudser, salamandre, snegle, biller, orme, korn, majs, æg og yngel. Selv rålam kan ende som bytte. Mårhunden er vidt udbredt i Jylland, men den har en adfærd der bevirker, at den sjældent ses.


  Foredraget vil især omhandle forvaltningen af invasive rovdyr som mårhund, vaskebjørn og mink, hvordan man forvalter de invasive arter og hvordan man lokalt kan samarbejde forvaltningen.


  Alle er velkomne. Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 50,- incl kaffe/kage.


  Gjern Kultur- & Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


  Kørselsvejledning

  Tirsdag 10. marts kl. 18.50 Fremtidens natur


  Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet


  Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger skal vi satse på?

  Jorden er en levende planet – fyldt med mange forskellige livsformer. Men dens varierede og rige biodiversitet er nu under pres. Vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise og kollaps i bestanden af insekter. Ja, sågar bliver ordet 'masseuddøen' ofte bragt i spil. Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende interesse for bæredygtighed.

  Professor i økologi Jens-Christian Svenning er centerleder for et stort internationalt forskningscenter med titlen ’Center for Biodiversitetsdynamik i en Verden under Forandring’. I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden – og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller mennesket?

  Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen – hvor stærk den er, og hvad der styrer den. Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner. Og hvad med den danske natur – og hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn – og hvad med honningbien? 

  Du kommer også til at høre om koblingen mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen – og hvordan biodiversiteten formentlig udvikler sig i fremtiden.
  Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.


  Foredraget er gratis, alle er velkomne.


  Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


  Kørselsvejledning
  Tirsdag 31. marts kl 18.50 Dybhavet – nyt fra en ukendt verden


  Livestreamet foredrag fra Århus Universitet med professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology.


  Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden.

  Dybhavet dækker mere end halvdelen af Jordens areal og det meste er uudforsket. Dels er det meget vanskeligt at fortage målinger og indsamle materiale på havets største dybder, dels har man tidligere fejlagtigt troet at processerne i dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden.

  De dybeste dele af oceanerne, fra 6 til 11 kilometers havdybde, kaldes 'den hadale zone' – efter dødsriget Hades. Zonen indbefatter bl.a. 27 enorme grave der strækker sig tusinder af kilometer langs kontinenternes, geologisk ustabile, rand – der hvor havbundsplader og kontinentalplader støder sammen.
  Den nyeste forskning viser overraskende at disse grave er ”oaser” for livet i dybhavet. Omsætningen af organisk materiale er meget høj og man opdager hele tiden ukendte organismer der er tilpasset det ekstreme tryk i gravene. Ved hjælp af avancerede robotter med videnskabeligt udstyr, der kan operere under det ekstreme tryk, er forskerne nu ved at aflure dybhavets hemmeligheder.

  Under havbundens overflade i dybhavet lever der ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. De lever af døde alger og dyr fra vandsøjlen hvis organiske rester begraves dybt ned i havbunden. Det organiske stof slipper aldrig op, men efter millioner af år omsættes det ekstremt langsomt. Livet foregår her i slowmotion hvor bakterierne har generationstider op til tusinder af år. Selv om der til sidst kun er en lille brøkdel af det begravede organiske materiale tilbage, er denne rest en forudsætning for at der er ilt i atmosfæren så vi og andre dyr kan ånde.

  På ekspeditioner med skibe med lange bor, som kan bore ned i havbunden, studerer forskerne havbundens liv på store dybder.
  For nogle år siden blev den første videnskabelige boreekspedition gennemført i danske farvande. Resultaterne fortalte om Østersøens klimaudvikling igennem de sidste 15.000 år og om de rige bakteriesamfund som har levet i havbunden siden istiden.  


  Foredraget er gratis, alle er velkomne.


  Gjern Kultur- & idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern


  Kørselsvejledning


  Torsdag 2. april kl 19.00

  Frijsenborg Biogasanlæg


  Frijsenborg Biogasanlæg blev grundlagt i 2016, det kører bl. a. på kyllingemøg fra godsets kyllingeproduktion. Anlægget producerer biogas, der svarer til opvarmningen af ca. 4000 husstande.


  Driftsleder Kim Kristansen vil fortælle om stedets oprindelse, produkton og daglige drift.


  Mødested: Fuglsangvej 100, 8450 Hammel


  Kørselsvejledning


  Alle er velkommen


  Gratis for medlemmer, kr. 30,- for ikke-medlemmer
  Søndag 26. april


  Affaldsindsamling


  mere info senere

  13. maj kl 18.00 Arbejdsaften i Egedalsmosen


  For nogle år siden fik vi ryddet en god del af Egedalsmosen for uønsket vækst som f. eks. birke- og fyrretræer. Nu er det ved at være tid til endnu en indsats, så vi håber, vore medlemmer har lyst til at give en hånd med.
  Medbring selv høgenæb, sav eller grensaks og husk gummistøvler. Vi regner med 1½-2 times indsats.


  Gjern Natur byder på en håndmad og en øl/vand.

  Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding til Jane, 86 87 16 19 eller  mail@janekromann.dk senest dagen  i forvejen.

  Mødested: P-pladsen ved Lille Troldhøj, indkørsel fra Sørkelvej til nr 67-69. P-pladsen ligger på højre hånd efter nr. 69.


  Kørselsvejledning

  Søndag 7. juni Pilgrimsvandring sammen med sognekirkerne i Gjern og Skannerup.


  Mere info senere

  Lørdag 18. juli Besøg på Livø


  Bus/sejltur til Livø med rundvisning ved naturvejleder.


  Mere info senere

  Onsdag 19. august kl 19.00 Snapsetur


  mere info senere  Fredag 28. august kl 18.00 Sejltur på Tange Sø


  Vi mødes ved Klubhuset ved Ans Sejlklub, Søgade 27 Ans. Herfra er der sejltur på Tange Sø til Lagunen med et lille stop. Bådene returnerer til Klubhuset, hvor man kan nyde sin medbragte aftenkaffe. I godt vejr kan man sidde udendørs.
  Sejlturen varer ca 2 timer.


  Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Gjern Natur.


  Tilmelding til:
  Niels Sørensen: nielshanne@me.com eller 24 85 55 33
  senest 14.august

  Der er 45 pladser


  Mødested: Søgade 27, Ans


  Kørselvejledning  Fredag 9. oktober Tusmørketur


  mere info senere

  ©Gjern Natur 2019