Vedtægter for Gjern Natur:


 

§ 1 Navn og hjemsted


stk 1

Foreningens navn er Gjern Natur.

Stk 2

Foreningens hjemsted er Gjern


§ 2 Formål


Stk 1

Foreningens formål er at styrke, bevare og beskytte naturen samt give adgang til naturen og gode naturoplevelser for lokalbefolkningen i området dækket af gamle Gjern Kommune.

Desuden er det formålet at formidle kendskab til naturen i og udenfor området.


§ 3 Medlemskreds

 

Stk 1

Som medlemmer optages enhver, som har lyst, vilje og interesse for at fremme foreningens formål.

Stk 2.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Medlemsskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt


Stk 3

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Indbetalt kontingent for resten af medlemsåret tilbagebetales ikke.

Stk 4


Medlemmerne betaler et af generalforsamling fastsat kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingent overfor generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.


§ 4 Generalforsamlingen


Stk 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel

          ved udsendelse af mail eller brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.


Stk 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


Valg af stemmetællere


Valg af dirigent


Formandens beretning


Regnskabsaflæggelse


Fastsættelse af kontingent


Behandling af indkomne forslag


Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter


Valg af 2 revisorer. Revisorer vælges for 2 år. Første år vælges førstvalgte for 2 år og næstvalgte for 1 år.


Eventuelt

Stk 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk 6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling


Stk 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.


Stk 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6 Foreningen daglige ledelse


stk 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 3 henholdsvis 2 medlemmer. Første år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, og de 3, der får flest stemmer, er valgt for 2 år, de øvrige 2 for 1 år. Er der stemmelighed, trækkes lod.

Stk 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv.


§ 7 Økonomi, regnskab og revision


stk 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, første regnskabsår er 31.5 2011 til 31.12 2011.

Stk 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

Stk 3

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 8 Tegningsregler og hæftelse


stk 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kasserer. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 9 Vedtægtsændringer


stk 1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk 2

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10 Opløsning


Stk 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk 2

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§ 11 Datering


Stk 1

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31.5 2011.


 

©Gjern Natur 2019