Arrangementer afholdt i 2013

Foredrag om ulve og andre indvandrende dyr

Jan Kjærgaard 12.11 2013


I Gjern Natur havde vi besøg af Jan Kjærgaard tirsdag den 12. november i Gjern Kultur og Idrætscenter. Emnet for foredraget var ulve og andre ”nye” dyr, der er dukket op i den danske natur.


Der var stor interesse for arrangementet. 50 mødte op for at deltage og spørgelysten var stor, især når det drejede sig om ulvene.


Vi hørte om hvor svært, det er at se forskel på store hunde og ulve, selv eksperterne er ofte i tvivl. Ved et møde på Naturhistorisk Museum i Aarhus for ulveeksperter, blev deltagerne præsenteret for et foto af et pattedyr. De skulle så svare på, om det var en hund eller en ulv. Resultatet blev tæt på uafgjort. Det viste sig at være en stor hund, som var på fotoet. Så det mest sikre, når der skal kendes forskel på hunde og ulve, er at få det fastslået af en DNA-test.


Jan Kjærgaard fortalte, at normalt er ulvene meget sky, og så er de ikke farlige for mennesker. Men der er tre situationer, hvor der kan blive farligt. Hvis ulvene får rabies, kan de finde på at angribe, men der er heldigvis ikke rabies i hverken Danmark eller Tyskland for tiden. De kan også blive farlige, hvis de er kommet ind i en indhegning og bliver trængt op i en krog, eller i tilfælde, hvor deres naturlige fødeemner er væk, og de kommer til at betragte mennesket som et byttedyr.


Der findes i øjeblikket tre ulvehanner i Midtjylland. De bevæger sig meget rundt og kan sagtens flytte sig flere hundrede kilometer. De lever i klippe- eller jordhuler, så de kan sagtens leve i en udvidet rævegrav. Når vi ikke ser flere ulve i Danmark, kan det være fordi Kielerkanalen er en begrænsning for dem. Rent fysisk kan de sagtens svømme over, men de gør det helst ikke.


Efter kaffepausen var det tid til at høre om andre dyr, der er dukket op i Danmark. Vi hørte blandt andet om mårhund, vaskebjørn, havesyvsover, gråsæl, Balkan latterfrø og mange flere. Der var en sjov historie om nordflagermusen. Den har i mange år levet i Skåne. Da vi så fik Øresundsbroen troede biologerne, at den nu ville komme til Danmark. De fik speciel tilladelse til at sejle ind under broen, og se efter flagermus. De fandt dem også men kun på den svenske side. Senere er de fundet på Saltholm.


Bæverene går det rigtig godt med. Jan fortalte, at der blev udsat 18 bævrer i Flynder Å ved Klosterheden i 1999, og de har bredt sig godt. Den, der kommer tættest på Gjern, findes i Storåen ved Bording. Bæverne er med deres dæmninger med til at skabe levesteder for vandfugle, fisk, oddere og padder. Der er senere også blevet udsat bævere i Nordøstsjælland ved Arresøen.


Vi hørte om mange flere forskellige pattedyr, padder, fisk, insekter og fugle end der er nævnt. Så vi gik hjem med en masse informationer om Danmarks ”nye” dyr. Det bliver spændende at se, hvordan det går med ulvene. Jan gætter på, at der vil være ynglende ulve i Danmark i 2020.
Indvielse af sti i Egedalsmosen 29.9 2013


På en flot og solrig septembersøndag blev den nye sti til og i Egedalsmosen indviet, da noget over 100 deltog i Gjern Naturs arrangement.


Jens Poulsen fortalte meget spændende om navnet Sørkel, der afgrænser området mod vest mod Sørkelvej og Sørkelhøj, og videre om mosens historie medtørvegravning, plukning af lyng, tilplantning, familieture i mosen mellem de mange høje, og om hvorledes moseområdet langsomt gror til, hvis der ikke bliver gjort noget. Jens Poulsen sagde også "Foreningen Gjern Natur har taget initiativ til at samle lodsejerne i området og det er ved deres interesse og ihærdige arbejde, at der nu er ryddet et stykke af mosen for uønskede træer og etableret en sti samt et tårn, så flere kan få fornøjelse af at se og bevæge sig ud i den spændende Egedalsmose.


For en tid vil dette bevare et historisk stykke natur som det måske har taget tusinder af år at skabe og give lidt udsyn til en sjælden lokalitet, som vi her lokalt kan se og have fornøjelse af.”


Jens Poulsen havde også fundet et gammelt digt skrevet til området omkring 1920-30 af ”Hanelius”Når man i Østen skuer op,

en række høje seer

og lyngen klæder fra fod til top

ti lyngen vokser der

og aftensolen brænder i gylden glans

Bakkerne klæder sig derved


Efterfølgende klippede Mona & Jens Poulsen den røde snor til stien og de mange deltagere begav sig ud på stien.


Undervejs fortalte Bodil Deen fra Silkeborg Kommune og de forskellige planter i området, om naturbeskyttelsen og om forgæves forsøg med afgræsning af området.


Informationerne omkring planterne og lidt info om mosens historie kan nu ses på de 3 infotavler, der er stillet op ved parkeringspladsen ved starten af stien og langs stien ved selve mosen.Se billederne fra arbejdet i og indvielsen af Egedalsmosen

 

Se infotavlerne

 

Adgang til Egedalsmosen: Indkørsel fra Sørkelvej ved nr 67-69, fortsæt til P-plads og følg naturfarvede træpæle med sort top. Turen er ca 2 km.


Lyngbakkerne, Gl. Rye 9.9 2013


 

På en regnfuld septemberaften fik en lille flok medlemmer en fin vandretur rundt i Lyngbakkerne, hvor Ebbe Kristensen og Ove Krogsøe fra Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye fortalte om projektet med at rydde området, om at samle penge sammen til at etablere en fond, der skulle opkøbe området og om landskabet og kulturen ved Gl. Rye.


Deltagerne fik set den fine udsigt over Gl. Rye, travet op og ned ad stejle bakker, set hvorledes naturplejen klares, når man arbejder sammen, både lokalt og med Skanderborg Kommune.


Engang sendte bønderne i Gl Rye deres kreaturer på græs ved de lyngklædte bakker, der blev fredet i 1971 for at bevare den unikke natur her.


Skanderborg Kommune har gennem flere år forsøgt at holde uønsket skov- og kratbevoksning væk, men alligevel har området været ved at gro til.


En forening er dannet med det formål at opkøbe bakkerne, give større offentlig adgang til området samt sørge for naturpleje. En stor frivillig indsats er lagt for dagen.


Se mere om Naturfonden

Sejltur på Tange Sø 23.8 2013


 

Næsten 50 medlemmer deltog i årets sejltur på Tange Sø. Det er efterhånden blevet en tradition, at Ans Sejlklub's skippere inviterer medlemmer af Gjern Natur på en sejltur på søen og mange af årets deltagere glæder sig allerede til næste års tur.


Som de tidligere år var vi begunstiget fra vejrgudernes side og fik således en flot tur over søen og retur med udsigt til en flot solnedgang, inden deltagerne indtog den medbragte kaffe i klubhuset. Her gik snakken lystigt, at det sociale element var bestemt også en del af fornøjelsen.


Mange tak til Ans Sejlklub.

Fåremarked 10.8 2013


Gjern Natur var repræsenteret med en stand på Fåremarkedet i Fårvang og her blev der snakket med mange samt tegnet flere medlemmer.

Vi  har også været med ved Sorring Bær's høstdag i begyndelsen af august og ved Grauballe Marked, ligeledes i begyndelsen af august.

Indvielse af golfsti, 26.6 2013

 

I samarbejde med Søhøjlandet Golf Resort indviede Gjern Natur en sti ved golfbanen, således at også ikke-golfspillere får adgang til at nyde den flotte natur i området. Stien, der starter ved golfrestauranten,  er godt 4 km lang og går rundt om golfbanen samt ind i et skovområde ved Grebdalsvej, før den via Toften vender tilbage til golfrestauranten og p-pladsen der. Her er opsat en tavle med kort og færdselsregler. Når man færdes på stien, skal man selvfølgelig tage hensyn til de, der spiller golf.


Kis Østergaard bød velkommen og omtalte arbejdet med at få stien, der allerede var nævnt i lokalplanen ved golfbanens planlægning, ført ud i livet. Silkeborg Kommune har bæret behjælpelige med en del af det praktiske arbejde. Tavlen blev afsløret og herefter begav de ca 30 deltagere ud på vandringen.


Undervejs fortalte Hakon Nielsen om områdets navne, bl. a. hvorfor et område hed Grebdal - "skaftet af greben starter ved Lille Amerika og går op mod golfbanen, hvorefter 3 dale forgrener sig ud herfra i sydlig retning". Deltagerne hørte også om Helligkilde og andre lokale navne.


Stien er opmærket med pæle i naturfarve med rød top.

Gjern Natur har fået medlem nr 200, 26.6 2013

 


Kirsten Johansen, Voel, blev medlem nummer 200 i Gjern Natur. Hun ønskes her til lykke af Susanne Rasmussen fra bestyrelsen.

Landskabspleje ved Store Troldhøj 12. 6 2013Der var 30 fremmødte til Gjern Naturs arrangement, hvor naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen guidede deltagerne rundt i området ved Store Troldhøj.


Her fortalte han om den naturpleje der er i gang, og om hvordan Naturstyrelsen Søhøjlandet og Silkeborg Kommune har tænkt sig, at den nuværende og fremtidige landskabspleje skal udformes.


Det blev en god og informativ aften til lyden af nattergal, sangdrossel, munk og gøg. En del træer, især birk, er blevet fældet og skal omdannes til flis. Målet er at få en del af 10 hektar omdannet til den oprindelige hede, men dog med en balance, så en del af den nuværende bevoksning bevares af hensyn til fugle og insekter, blandtbandet den sjældne soldatertæge, som findes i birketræer.


Området er indhegnet og håbet er, at man kan få for eksempel skotsk højlandskvæg til at holde bevoksningen af løvtræer nede. Endvidere har Naturstyrelsen udgravet en mindre sø ved Naturskolens hus, hvori der findes vandsalamander og butsnudet frø.


På turen viste Jan Kjærgaard planter, blandt andet syvstjerne, rundbladet soldug, benbræk, kohvede og ørnebregne


Se en lille video om naturplejens start

Indvielse af sø-sti i Fårvang 31.5 2013


Godt 100 mennesker var troppet op til indvielse af en ny sti rundt langs søen i Fårvang i fredags. Her havde Fårvang Lokalråd og Gjern Natur lavet et fælles arrangement, hvor forstkandidat Leif Pedersen fra Silkeborg Kommune skulle fortælle om hele processen med at få søen renset op og området gjort tilgængeligt.


Silkeborg Kommune har været involveret i forløbet med det praktiske arbejde på foranledning af lokale ønsker og den gamle mergelgrav er blevet renset op, der er blevet lavet en lille sti rund langs søen og der er plantet nord for søen med lind, fuglekirsebær, hassel, kvalkved og dunet gedeblad, så der med tiden bliver både et afvekslende og farverigt område med mange forskellige bær til fuglene. På den måde håber man, at også et rigt fugleliv vil etablere sig her ved søen.

Der er ikke tale om et færdigt projekt, men et projekt, der gerne skulle udvikle sig efter lokale ønsker, så man med tiden kan få sti også gennem nyplantningen, få mere fastetableret sti, hvis der er behov for dette eller andre tiltag, som synes ønskeligt. Det er kommunens ønske, at området bliver til glæde i dagligdagen for så mange som muligt og at man lokalt har en følelse af, at det er "vores område".

Gjern Natur har opsat et bord/bænkesæt ved søen, så man også kan nyde sin medbragte picnic eller bare sidde og nyde livet ved søen.


Fårvang lokalråd og Gjern Natur havde bedt Harry Lovring om at klippe den røde snor, men forinden fortalte Harry Lovring lidt om sin barndom og opvækst tæt ved søen. Området var næsten ikke til at kende, i Harry Lovrings barndom legede børnene her, byggede skibe eller små fiskekuttere og så skulle der fiskes i søen. Her var dengang både ål, skaller, aborrer, bækørreder og en enkelt brasen var også blevet fanget her, selv om den vist var udsat.

Harry Lovring glædede sig over, at området igen kunne finde anvendelse som rekreativt område og til glæde for mange.


Derefter klippede Harry Lovring den røde snor og de mange deltagere tog stien i brug så den rigtig blev trampet til, inden man returnerede til grillpølser og en forfriskning.


Se en tur rundt på stien


Teksten på skiltet ved Skovsøen


Minivådområde i Skannerup 23. 5 2013


Se en lille video fra besøget

 

Seniorforskere Charlotte Kjærgaard og Carl Christian Hoffmann, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet viste anlægget frem for de omkring 40-45 deltagere og forklarede meget indgående om anlæggets funktion og virkemåde og de resultater, der var opnået indtil nu.


Det konstruerede vådområde blev etableret i sensommeren 2012 i et samarbejde mellem Århus Universitet og landmand Frede Lundgaard Madsen.


Formålet med anlæggelse af det konstruerede vådområde er at teste, hvor godt det er til at fjerne kvælstof og fosfor fra drænvand (kun fosfor, hvis der er noget i drænvandet) under fuldskalaforhold. Desuden vil anlægget blive optimeret med henblik på at kunne være guideline for landmænd, der i fremtiden måtte ønske at anlægge konstruerede vådområder. 


I forsøgsanlægget vil drænvand fra et område i Skannerup først ledes gennem et sedimentationsbassin, hvor der fjernes partikler, der er suspenderet i drænvandet. Dernæst ledes drænvandet gennem 1 af  6 bassiner á 10x10m og tilbage til drænsystemet for at ende i Gjern Å. I de 6 bassiner vil der være en kombination af træflis, Lecanødder, musligeskaller og grus. Bassinerne vil være beplantet med vådbundsplanter, bl. a. 2700 tagrør.


Anlægget er anlagt i samarbejde med Århus Universitet, der står for resusltatmålinger af kvælstof og evt fosfor. Fra starten er indholdet af fosfor i drænvandet dog lavt.

 

Forventningen er, at man ved at lede drænvandet fra et opland på omkring 86 hektar landbrugsjord i Skannerup gennem dette minivådområde, kan mindske kvælstofudledningen med mindst 50% og måske helt op til 80%. I vinterens løb er det lykkedes at opnå resultater med fjernelse af 30-36% af kvælstoffet selv om vandtemperaturen har været på omkring 2 grader C.


Anlægget er det første af denne type herhjemme og en del af et stort forskningsprojekt til samlet lidt over 30 mio kr. Det skulle gerne give nogle resultater, der måske kan bruges i kommende vandmiljøplaner.

 

Se video fra det første spadestik


Hvordan virker det?


Tavle 1


Tavle 2


Tavle 3


Tavle 4


(kilde SupremeTech)


Sorring Torvedag 11.5 2013


Gjern Natur var repræsenteret ved torvedagen i Sorring og fik en god snak med mange interesserede.


Vi havde fundet en placering ved siden af spaghnumstakken.

Gave fra Kultursamvirket 15.5 2013


Gjern Natur har modtager kr. 10.000 fra Kultursamvirket.


Det er vi både beæret og stolte af.


Vi arbejder på at finde et helt specielt projekt, som pengene kan anvendes til. Det skal komme mange til gode.

(Efterfølgende er beløbet blevet brugt til et stiprojekt til Grauballemandens fundsted, Nebel Mose)

Affaldsindsamling 14.4 2013


 

Med deltagelse fra 8 indsamlingssteder blev der indsamlet mere end hundre sække med affald fra store dele af området. Vejret artede sig perfekt til indsamlingen og mange tilbragte en hyggelig formiddag i det fri.


Udover de mange sække med affald, blev der også indsamlet køleskabe, møbler, kakkelovnsrør, plastrør, metaldele og et udtjent klatrestativ. Det var således meget påkrævet at få ryddet op både i naturen og i byerne.


Indsamlingen var tilrettelagt i samarbejde med lokalråd eller borgerforeninger i områderne og mange steder blev der serveret en lille forfriskning til indsamlerne, sponsoreret af enten handlende eller borgerforeninger og lokalråd.


Tak til alle indsamlere, sponsorer, lokalråd og borgerforenigner.Sorring Skelbæk 21.3 2013

 

Efter en fritlægning af bækken, der har været rørlagt i mange år, er denne blevet genslynget i 2013 og Åge Ebbesen, Natur & Miljø, Silkeborg Kommune berettede meget interessant om forløbet for deltagerne. I bidende kulde gik man langs vandløbet ned i ådalen. hvor der bl. a. er lavet sandfang, men omkostningerne til projektet har været meget lave. Bækken løber gennem privat område gennem en værdifuld natur med f. eks. engblommer og gøgeurt, som det dog var for tidligt på året at spejde efter, men til gengæld oplevede deltagerne undervejs også synet af råvildt.


Bækken løber ud i Lyngbygårds Å og vandet ender til sidst i Århus Bugt.


I nærheden vil der i sommerens løb blive etableret et bord/bænkesæt på et højdepunkt, så man herfra kan nyde udsigten og sin medbragte kaffe.

Generalforsamling 19.2 2013


Formandens beretning


Kis Østergård, aflagde beretning, Niels Sørensen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på kr. 6370. Medlemstallet for 2012 sluttede på 180 og er nu steget til knap 200.

Der var genvalg til Kis Østergård, Niels Sørensen og Margaret Skovsen, ny suppleant blev Vibeke Rygård, Fårvang, der afløste Niels Vendelbo, Voel.


Efter generalforsamlingen holdt Lars og Marietta Henriksen et spændende foredrag om at leve et år i vildmarken.

De kom bl. a. ind på, hvordan det var at bo i et øde område med kun 16 lokale, 50 km til nærmeste by, i en hytte, der oprindelig havde været bygget til flotningsfolket. Her havde ingen kvinde huseret de sidste 40 år, hvilket især køkkenet bar præg af.

Hvordan lever man med at skulle hente alt vand fra den nærliggende elv, selv om temperaturen i vinterperioden faldt til -33 grader. Man lærer at forarbejde de resourcer som naturen kan give i form af fisk og bær, børnene skal undervises, så de ikke "falder igennem" når de kommer tilbage til kammeraterne i den danske skole efter et års fravær.

En del af tiden blev tilbragt sammen med de lokale samer, der levede med og af deres rensdyr og gerne tog imod en hjælpende hånd - især efter færdighederne med at indfange rensdyr var indlært. Deltagelse i elg- og bjørnejagt blev også en del af oplevelsen.


Den sidste del af foredraget omhandlede mere hjemlige områder, som jagten på spor af ulv og oplevelser i naturområdet omkring Vrads med masser af kronvildt.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uden ændringer, Kis Østergård, formand, Bente Kjær Jensen, næstformand, Niels Sørensen kasserer, Susanne Rasmussen sekretær

 

©Gjern Natur 2019